Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Εξώδικο της ομοσπονδίας Νοσηλευτών προς το διοικητή του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου .


Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία στον διοικητή του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με αφορμή τη μη καταβολή προς του ς νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες - που απασχολούνται στο εν λόγω νοσοκομείο - του χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παροχή υπερωριακής εργασίας ...... κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2010.

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας» (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμπελακίων, αριθμός 13 και εκπροσωπείται νομίμως

ΠΡΟΣ
Τον Διοικητή του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου , που
εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, συσταθείσα και λειτουργούσα με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1264/1982 περί εκδημοκρατισμού του συνδικαλιστικού κινήματος. Μεταξύ των σκοπών της συγκαταλέγεται και η μελέτη, προστασία, διεκδίκηση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, συνδικαλιστικών και λοιπών συμφερόντων των μελών των Σωματείων που την συγκροτούν.
Περαιτέρω, εκ των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου 3205/2003, όπως σήμερα ισχύει, τίθεται το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή υπερωριακής εργασίας, ήτοι εργασίας παρεχομένης πέραν των ωρών της υποχρεωτικής απασχόλησης, ενώ καθιερώνεται η καταβολή αμοιβής για την παραπάνω εργασία, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου.
Οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 3205/2003 αποτελούν, επί της ουσίας, την εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 29§2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί και πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρατηρήσεων σας επισημαίνουμε, ότι μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί στο νοσηλευτικό προσωπικό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αμοιβή της υπερωριακής εργασίας που παρασχέθηκε τον Δεκέμβριο του έτους 2009 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2010.
Αφορμή, δε, για την σύνταξη της παρούσης εξωδίκου δηλώσεως είναι η μη εισέτι καταβολή στους νοσηλευτές και στις νοσηλεύτριες που απασχολούνται σε 'όλα τα νοσηλευτικά τμήματα του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου του χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2010. Επίσης δεν έχουν καταβληθεί στους νοσηλευτές που απασχολούνται στο Αναισθησιολογικό τμήμα οι αμοιβές για την παροχή υπερωριακής απασχόλησης και το μήνα Φεβρουάριο.
Η καθυστέρηση καταβολής των παραπάνω χρηματικών ποσών για τις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους καθιστά το νομικό πρόσωπο του νοσοκομείου, ως εργοδότη, υπερήμερο έναντι του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ γεννά αξίωση του τελευταίου για την νόμιμη διεκδίκηση των ανωτέρω χρηματικών ποσών.
Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι προκειμένου να εξασφαλισθούν οι οφειλόμενες αποδοχές υπερημερίας, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προβούν σε επίσχεση εργασίας. Ως γνωστόν, η επίσχεση εργασίας αποτελεί μια εκ των προβλεπομένων οδών για την εξασφάλιση ληξιπρόθεσμων αξιώσεων έναντι εργοδοτών από μισθούς, αποδοχές και άλλες παροχές οφειλόμενες σε παρασχεθείσα εργασία, όπως συμβαίνει εν προκειμένω.
Επειδή το ΝΓΝ Αγίου Νικολάου, ως εργοδότης, έχει ήδη καταστεί υπερήμερο έναντι των απασχολουμένων νοσηλευτών και νοσηλευτριών εν σχέσει με την καταβολή των χρηματικών ποσών, που αντιστοιχούν στην αμοιβή για την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2010.
Επειδή, προκειμένου να καταβληθούν τα ανωτέρω χρηματικά ποσά στους δικαιούχους αυτών θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της σχετικής δαπάνης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Επίτροπος)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την ρητή επιφύλαξη παντός εννόμου συμφέροντός μας

-Διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την μη εισέτι καταβολή στο νοσηλευτικό προσωπικό των ανωτέρω χρηματικών ποσών για την παρασχεθείσα υπερωριακή εργασία στα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα

- Αιτούμεθα όπως προβείτε άμεσα σε κάθε εκ του Νόμου προβλεπόμενη ενέργεια προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή των οφειλομένων υπερωριακών αμοιβών στους δικαιούχους αυτών

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στους αποδέκτες, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.
Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε χαρτόσημο 1,15 ευρώ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: